Hälsovägvisaren Annettes Hemsida

Strålskyddsstiftelsens information om elektromagnetisk strålning och om boken "Mobiltelefonins hälsorisker"

Strålskyddsstiftelsen är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas av den mänskligt producerade elektromagnetiska strålningen, på kort eller lång sikt. Här nedan är information från deras hemsida.

Vanliga symtom av elektromagnetisk strålning

Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för att drabbas av en rad olika ohälsosymtom. Denna symtomgrupp har ofta samlats under benämningen ”mikrovågssyndromet”, ”radiofrekvenssjukan” eller ”elöverkänslighet”.

Symtombilden har rapporterats sedan åtminstone 60-talet, framförallt i den östeuropeiska forskningslitteraturen. Senare års undersökningar har bekräftat att elektromagnetiska fält och mobilstrålning kan orsaka symtomen. Ett mycket stort antal människor har också vittnat om att de drabbas av flera av dessa symtom då de exponeras. Alla får inte samma eller alla symtom och känsligheten varierar. Skilda reaktioner beror på att vi är olika, varje individ är unik. Vi reagerar olika beroende på ålder, tidigare sjukdomar, genetiskt arv och ärvd känslighet, ackumulerad exponering för strålningen eller för andra kemikalier, med mera.

Exponering för den moderna trådlösa tekniken ökar risken för flera av de ohälsosymtom och diagnoser som ses öka kraftigt i samhället i dag samtidigt som strålningen ökat lavinartat. Det är särskilt oroväckande att de ökar bland barn och unga:

Barn ges mer sömnmedel.

Psykiska ohälsan bland unga ökar

Oro, ångest och depressioner ökar kraftigt bland ungdomar.

Vanliga rapporterade symtom av strålningen är:

 • Huvudvärk
 • Sömnstörningar
 • Onormal trötthet
 • Tinnitus
 • Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtarytmier, hög puls
 • Andnöd
 • Yrsel
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesstörningar
 • Nedstämdhet och depressioner
 • Stresskänsla
 • Ökad irritation, aggressivitet
 • Ångestattacker
 • Svettningar
 • Hudutslag
 • Inflammationer och försämrat immunförsvar
 • Ökad allergiförekomst
 • Synrubbningar, ljuskänslighet
 • Värk i nacke, muskler och leder
 • Sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet

När exponeringen minskar eller upphör reduceras symtomen eller försvinner. Om exponeringen pågår under längre tid ökar risken för kroniska sjukdomar.

Forskning som visar samband

Nedan kan du läsa om ett urval av de undersökningar som visar samband mellan dessa symtom och elektromagnetisk strålning:

 • Undersökning bland unga mobilanvändare konstaterar att nära var femte lider av huvudvärk, även kallat HAMP (huvudvärk av mobilprat). (Korea 2011) Läs här.
 • Unga som använder mobilen och datorn mest i ökad utsträckning har sömnproblem, psykisk ohälsa (depressionsbesvär) och är stressade. (Sverige 2012) Läs här.
 • De unga mobilanvändare som använder mobilen mest är också mer trötta, stressade och har mer huvudvärk, oro, koncentrations- och sömnproblem. De största mobilanvändarna hade mer symtom och sämre hälsa än de som använde mobilen mer sparsamt. (Sverige 2008). Läs här.
 • Unga mobilanvändare har mer huvudvärk, yrsel och sömnproblem. (Iran 2011) Läs här.
 • Barn och ungdomar som använder mobilen mest har mer huvudvärk, koncentrationsproblem och beteendestörningar samt är mer lättirriterade. (Tyskland 2010) Läs här och här.
 • Bland 60 personer som följdes under 18 månader sågs statistiskt signifikanta förändringar av stresshormoner samt sänkta nivåer av välbefinnandesubstansen dopamin som är kopplat till depressioner. Dessutom sjönk halterna av fenyletyalmin, som är ett ämne som även är reducerat vid ADHD. (2011 Tyskland ) Läs här.
 • Mobilanvändare har mer huvudvärk och hudproblem i det område där de vanligen håller mobilen. Minskad exponeringen exempelvis reducerad användning eller handsfree minskade problemen. (Sverige och Norge 1990-tal) Läs här.
 • En laboratorieundersökning visar att försökspersoner som exponeras för mobilstrålning, utan att de vet om strålningen är på eller av, får huvudvärk och negativ påverkan på sömnen då de exponeras. Strålningen stressar hjärnan. (Sverige 2008) Läs här.
 • Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest. Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Japan 2012). Läs här.
 • Mobilstrålning orsakar stressrelaterat beteende hos möss (aggressivitet, oro). (Serbien 2012) Läs här.
 • Lågfrekventa EMF vid 8 mikrotesla under enbart 4 timmar försämrar minnet hos möss. (Iran 2012) Läs här.
 • Möss som exponeras under längre tid för mobilstrålning får sämre minne . (Sverige 2008) Läs här.
 • Möss som exponeras för mobilstrålning får läckande blod-hjärnbarriär och små mirkoödem i huvudet. Kan förklara varför mobilstrålning orsakar huvudvärk. (Frankrike 2001) Läs här.
 • Undersökning visar också att mobilstrålning leder till att den skyddande blod-hjärnbarriären läcker och släpper in ämnen som inte borde släppas in samt orsakar skador på nervceller. (Sverige 2003) Läs här.
 • På en forskarkonferens för över 40 år sedan rapporterades följande effekter som en följd av människors exponering för mikrovågor i arbetet: Huvudvärk, ökad trötthet, minskad intellektuell kapacitet, slöhet, minnesproblem, minskad sexlust, irritation, sömnlöshet, beteendestörningar, svettningar, andnöd och smärta i bröstet, hjärtartymier, mag-tarmproblem. Ofrivilliga muskelryckningar (dystoni). Påverkan på hjärnans EEG, förändringar av histamin i blodet och sänkta nivåer av enzymet kolinesteras, som är viktigt för nervsystemet beskrevs. Symtomen försvann om exponeringen upphörde. Läs här.

Citat från en forskarkonferens (1969):

“effects may be subtle, impairing performance; chronic, affecting general mental and physical health and longevity; and may also be mutagenic, affecting succeeding generations… The symptomatology associated, in the Soviet literature, with prolonged exposure most commonly includes headache, increased fatigability, diminished intellectual capabilities, dullness, partial loss of memory, decreased sexual ability, irritability, sleepiness and insomnia, emotional instability, sweating, and hypotension. Shortness of breath (dyspnea) and pains in the chest region are also reported.”Länk till källan


[1] Läs gärna vad National Institute of Health i USA skriver om individuell känslighet för kemikalier http://science.education.nih.gov/supplements/nih2/chemicals/guide/lesson...

 

 

Mobiltelefonins hälsorisker

Bok med fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal

Mobiltelefonins hälsorisker, 299 sidor, juni 2010

Provläs några sidor ur kapitel tre (pdf)

Beställ boken hos din nätbokhandlare
AdLibris | Bokus.com | Bokia

Ända sedan 1960-talet har forskare beskrivit ett antal sjukdomssymtom som fått samlingsnamnet ”mikrovågssyndromet” och som uppstår när människor utsatts för mikrovågor under en längre tid.

Trots kunskapen tillåts mobilindustrin att förorena miljön med allt mer mikrovågor i allt fler sammanhang. Idag exponeras vi dygnet runt för strålningsnivåer som är högre än någonsin tidigare i historien.

Allt fler människor från olika delar av världen vittnar idag om de symtom som beskrevs i mikrovågssyndromet och kopplar dessa till trådlös teknik. Ett ökande antal läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser.

Mobiltekniken innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Men riskerna har mörklagts och tonats ner av industrin och myndigheterna. Den här boken ger dig fakta om den forskning de inte vill berätta om. Den avslöjar också WHO:s, experternas och myndigheternas samarbete med och kopplingar till mobilindustrin.

Ur boken Mobiltelefonins hälsorisker

Bokens tillkomst

Boken bygger på många års granskning och omfattande research. Jag har bevakat frågan sedan 2003, då jag snabbt blev varse den avgrundsdjupa skillnad som fanns mellan forskningsresultaten och mänskliga erfarenheter å ena sidan, och den information som spreds från myndigheter, regering och industrin å den andra.

Jag har intervjuat forskare och experter från hela världen, och tjänstemän vid myndigheter. Jag har läst forskningsrapporter och granskat myndighets- och industridokument, samt analyserat uttalanden från experter och myndighetsrepresentanter. Jag har också träffat och talat med många personer som skadats av den trådlösa tekniken, en del djupt tragiska och hjärtskärande fall. Några vittnesmål från drabbade människor finns med i boken.

Parallellt med arbetet med boken, har jag skrivit över hundra artiklar, de flesta publicerade i Miljömagasinet, men även några debattartiklar som publicerats i Aftonbladet och lokalpress.

Boken har jag skrivit därför att ingen annan har gjort det. Ingen annan journalist har kritiskt granskat myndigheterna, experterna och forskningen, trots alla uppenbara motsägelser, förvridningar av fakta, ignorerande av alarmerande forskningsresultat och alla tragiska och samstämmiga vittnesmål från människors verklighet.